ایرانیان تجهیز سینا

کارگروه تخصصی: مواد و تجهیزات پزشکی

مدیرعامل: خسرو افشار