نوید طب ماهان

کارگروه تخصصی: مواد و تجهیزات پزشکی

مدیرعامل: علی فرمهینی فراهانی