مهندسی فن آوری پیشران صنعت مدرس

کارگروه تخصصی: مواد و تجهیزات پزشکی

مدیرعامل: احسان موحد نژاد