اصلاح بند (5) ماده (6) و ماده (21) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

اصلاح بند (5) ماده (6) و ماده (21) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «اصلاح بند (5) ماده (6) و ماده (21) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 98/03/28 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 98/04/05 به تأیید شورای نگهبان رسیده، به‌منظور اجرا، در فایل پیوست قابل مشاهده است.