بررسی جزئیات اجرایی در خصوص ظرفیت های قانونی حمایت از شرکت های دانش بنیان
جواز اخذ پروانه‌های صنعتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری