شناسایی اقدامات ابتکاری کسب‌وکارها در مواجهه با بحران کرونا

پرسش‌نامه شناسایی اقدامات ابتکاری کسب‌وکارها در مواجهه با بحران کرونا

شرکت‌ها و کسب‌وکارها به دلیل بحران ‌کرونا ممکن است در ماه‌های آینده با چالش مواجه شوند. دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در حال تهیه گزارشی است تا بتواند به کسب‌وکارها و کارآفرینان برای مقابله با این تهدید جهانی کمک کند. به همین منظور پرسش‌نامه پیوست برای شناسایی اقدامات ابتکاری شرکت‌ها در مواجهه با بحران کرونا تهیه‌شده است.