فضای کسب‌وکار در سایه کرونا

فضای کسب‌وکار در سایه کرونا

اداره کل پیشگیری‌های اجتماعی با در نظر گرفتن برخی مؤلفه‌ها و رعایت بعضی چاره‌اندیشی‌ها، پژوهشی تحت عنوان فضای کسب‌وکار در سایه کرونا (رویکرد اجتماعی و اقتصادی) به انجام رسانده است، تا از این طریق بتواند تا حدودی اندیشه و توانمندی مدیران و کارشناسان را در کنترل تأثیرات مخرب بحران موجود یاری دهد.
شناخت مؤلفه‌های بحران می‌تواند در بازشناسی شبهه بحران‌ها، اپیدمی‌های شایع جغرافیایی، زیست‌محیطی و جنگ‌های تبلیغی- روانی تاثیر مؤثری داشته باشد.

درهم تنیدگی همراه با روابط متقابل در اقتصاد جهانی سبب شده است تا بحران مالی حاصل از ویروس کرونا به‌سرعت به یک بحران اقتصادی اجتماعی در سطح جهان تبدیل شود و همه کشورهای جهان را به درجات متفاوت متأثر سازد.

با توجه به دو مؤلفه مهم در اقتصاد (در هم تنیدگی و روابط متقابل اقتصادی) بحران اقتصادی شکل‌گرفته می‌تواند تأثیر عمیقی بر فضای کسب‌وکار و درنهایت اقتصاد همه کشورها داشته باشد.
بدین منظور برای کاهش فشارها و پیامدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی حاصل از رکود اقتصادی در سایه کرونا ضرورت دارد تمهیداتی برای پیشگیری از ناهنجاری در حوزه کسب‌وکار صورت گیرد تا بتوان به فراخور بسترهای موجود در هر استان از بحران پیش‌رو با کمترین آسیب عبور کرد.

برای بهره‌برداری از محتوای نگارش و تدوین‌شده تحت عنوان فضای کسب‌وکار در سایه کرونا، می‌توانید به فایل پیوست مراجعه فرمایید.