مقاله دانشگاه تربیت مدرس درخصوص کرونا

گزارش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس درخصوص ویروس کرونا

فضای مجازی آمیخته از اطلاعات علمی و شبه‌علمی است که ممکن است باعث سردرگمی استفاده‌کنندگان شود به همین دلیل، دانشگاه تربیت مدرس با هدف ارائه اطلاعات معتبر، دارای شناسنامه و تهیه‌شده توسط اساتید درباره کووید ۱۹، سه مقاله در خصوص ویروس کرونا با عنوان‌های مفهوم تحول‌یافتگی روان‌شناختی در مقابله با کووید- 19، شناسایی، تجزیه‌وتحلیل و مدیریت ریسک بیماری کووید- ۱۹ در محیط‌های کاری و تأثیر شیوع ویروس کرونا بر تعهدات قراردادی تهیه‌کرده است.