رونمایی از طرح جامع پردیس پژوهش- مصاحبه با دکتر کریمیان اقبال