• استاندارد کلید تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان
  • طرح رویش هسته‌های فناور
  • امضای تفاهم‌نامه پارک مدرس و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری
  • امضای تفاهم‌نامه بین پارک و وزارت صمت
  • کنفرانس ملی توسعه اقتصادی پایدار