• انتصاب مدیرکل دفتر پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم
  • هجدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران
  • بزرگ‌ترین رویداد حوزه کشاورزی شرق آفریقا
  • دید و بازدید سال نو در پارک تربیت‌مدرس
  • دومین فراخوان فن‌تز مواد