بازاریابی و فروش محصولات تولیدی درزمینه علوم‌زیستی و پزشکی

بازاریابی و فروش محصولات تولیدی در زمینه تحقیقات علوم‌زیستی و پزشکی

به اطللاع واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس می‌رساند؛
بدین‌وسیله واحد فناور «تک آزما فناور مدرس» برای بازاریابی و فروش محصولات تولیدی قابل‌ ارائه در زمینه تحقیقات علوم‌زیستی و پزشکی شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس معرفی می‌شود.
شرکت‌های متقاضی می‌توانند اطلاعات محصولات خود را به آدرس ایمیل techazmaco{at}gmail{dot}com ارسال کنند.