روز ارتباطات و روابط عمومی

تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی

روابط عمومی کارآمد به عنوان بازوی مشاوره ای، با تحلیل گفتمان و دریافت نظرات موافق و مخالف، بستر ساز تعالی سازمان خود است.

روز ارتباطات و روابط عمومی مبارک و فرخنده باد.

روابط عمومی و امور بین الملل پارک دانشگاه تربیت مدرس