نشست ارزش‌های کارآفرینی در دانشکده هنر برگزار شد

روز شنبه مورخ 97/10/01 نشست ارزش‌های کارآفرینی در ساختمان بنیان دانشگاه تربیت مدرس، با حضور دکتر سجودی، مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری مدرس و جمعی از دانشجویان برگزار شد. این نشست به مدت دو ساعت و با هدف آموزش ایده‌پردازی، ارزش آفرینی، کارآفرینی و شرایط استقرار و حمایت‌های مادی و معنوی پارک‌ها شروع شد. در ادامه، دکتر سجودی به بحث و بررسی امکان سوددهی و ارزش‌یابی ایده‌های شرکت‌کنندگان پرداخته و هر شخص با مطرح نمودن توانمندی‌هایش در راستای تیم‌سازی سخن گفت.
97/10/01