مصاحبه رئیس پارک با شبکه خبر پیرو نشست روسای پارک های علم و فناوری کشور