اجرای پروژه معماری فرآیندی چاپ و صحافی فریدالدین

اجرای پروژه معماری فرآیندی به منظور سامان دهی به وضعیت کنونی شرکت و ایجاد سازوکارهای مبتنی بر الگوهای صحیح و تایید شده انجام میشود. این سازو کارها با ایجاد رویه مشخص، جلوی اشتباهات را گرفته و فاقد اتلاف و دوباره کاری هستند؛ از این رو هزینه های ناشی از اشتباهات را به شدت کاهش داده و شفاف سازی در سازمان را به دنبال دارد. در این راستا چاپ و صحافی فریدالدین باهدف ارتقا سازمانی و بهبود ظرفیتهای عملیاتی خود اقدام به دریافت مشاوره مدیریت در حوزه معماری فرآیندی از شرکت سرآمدان اندیشه آوینا نموده است. در جلسات تشکیل شده با کارفرما،  فرآیندهای بهبود یافته و فرآیندهای جدید و دستورالعملهای اجرای آنها شرح داده شده است.

27 آذرماه 98