همکاری شرکت آوینا در مسیر تعالی ساختار سازمانی بیمه حکمت صبا

در نظریه‌های مدیریتی، مفهوم ساختار سازمانی یک مسئله مهم است که متشکل از سه مفهوم رسمیت، پیچیدگی و تمرکز بوده و به‌عنوان بستر و زیرساخت چیدمان سرمایه انسانی سازمان محسوب می‌شود؛ هر آنچه در سازمان جریان دارد اعم از کار، کالا و اطلاعات این مسیر را در سازمان می‌پیماید. ازاین‌رو، اهمیت نقش این عنصر مدیریتی در سازمان‌های کوچک و بزرگ انکارناپذیر است.

این مسئله در کارآمدی و بهره‌وری سازمان‌های خدماتی که اطلاعات و کالای ناملموس در میان دوایر و افراد آن‌ها جریان دارد، بسیار اثرگذار است؛ هرچه سه عامل رسمیت، تمرکز و پیچیدگی با اهداف و استراتژی‌ها، ماهیت سازمان، خدمات و محصولات، تنوع نیروهای تخصصی سازمان متناسب‌تر باشند، چابکی و سهولت انجام عملیات سازمانی و بهبود بهره‌وری در عملکرد آن بیشتر می‌شود.

بیمه یکی از صنایع مهم خدماتی است که در طول سالیان پیدایش آن، خدمات مختلف و متنوعی به سبد خود افزوده است. ازاین‌رو، این شرکت‌های بیمه نیز نیازمند رعایت کلیه الزامات ساختاری موردنظر سازمان‌های بالادستی و به‌موازات آن حفظ چابکی و سرعت عمل در ساختار جاری سازمان هستند.

بر این اساس، در طرح حاضر نسبت به‌منظور تعالی و بهبود ساختار سازمانی شرکت بیمه حکمت صبا اقدام شده است. به همین منظور شرکت سرآمدان اندیشه آوینا، از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در قالب طرحی پژوهشی، از روش‌ها و تکنیک‌های مناسب مدیریتی برای بهبود ساختار سازمانی این شرکت بیمه استفاده می‌کند.
99/07/09