پادکست تد پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، چگونه می‌توان یک شرکت بدون قانون رو اداره کرد