پوشش خبری جشنواره کارآفرین دانشگاهی، استارپوزال توسط رسانه‌ها