مصاحبه با واحد فناور برتر شرکت پایار انرژی گستر یکتا جناب آقای محمدرضا شاملو