مصاحبه با واحد فناور برتر شرکت آریا ماد شیمی و درخش شیمی فرایند جناب آقای دکتر پیروز درخشی