مرجعان خاتم
ریز افزا باران
گرمین چوب سازان دانش
باغچه باران
کشت و صنعت ماهان پیشرو سایان
کشت بافت گیاه ارکیده
پیشگامان ابتکار ژن
ژن پایا نهاد زاگرس
پاکژن شبدر سفید
کشت بافت گیاهی آسیا
تولید زادمایه های کشاورزی