کارآفرینی در شرایط سخت ایجاد می‌شود

رشد کارآفرینی در شرایط سخت

شـاید ایـن ایـده تعجب‌آور باشـد کـه شـرایط خـوب اقتصـادی بـرای توسـعه مناسـب نیسـت. بهتریـن زمـان بـرای توسـعه در شـرایط اقتصـادی بـد ایجـاد می شـود. درحقیقـت، رکـود اقتصـادی هماننـد گهـواره‌ای بـرای کارآفرینـان اسـت. تعـداد زیـادی از کارآفرینـان بـا تولدشـان رشـد نکرده‌اند، بلکـه آن‌هـا به خاطـر اجبــار و شــرایط بــد محیطــی ایجــاد شــده‌اند. تعــداد زیــادی از شرکت‌های کوچــک زمانــی ایجــاد شــده‌اند کــه مالــکان آنهــا از سیســتم کارمنــدی کــه طولانی‌مدت بـوده، خـارج شـده‌اند. بیشــتر ایــن کارآفرینــان نمی‌توانند  تصمیم‌هــای درســتی دربــاره شرکتشــان بگیرنــد. کارآفرینی همواره به گونه عجیبی در شرایط سخت ایجاد می‌شود. 

افـرادی کـه شـغل خـود را در رکـود اقتصـادی از دسـت می‌دهنـد بایـد بـه نکته دکلان دونالن کارگردان و نویسنده تئاتر گوش دهند: «کارت را جدی بگیر، اما شغلت را سرهم بندی کن». هرقدر رکود اقتصادی بیشتر باشد، فرصت‌های کارآفرینی بیشتری ایجاد می‌شود و لیست بیشتری از شرکت‌ها به وجود می‌آید. در حقیقت براساس گزارش موسسه کافمن، بیش از نیمی از پانصد نفر پول‌دار دنیا و سریع‌ترین رشد شرکت‌ها، در بحران‌های اقتصادی ایجاد شده‌اند.

شــرکت‌هایی کــه در زمــان بحران‌هــای اقتصــادی پایه‌گــذاری می‌شــوند، بــا بهبـود وضـع اقتصـادی عملکـرد بهتـری دارنـد. مطالعـه‌ای کـه دانشـگاه کمبریـج بـرای تولیدکننـدگان در سـال ۲۰۰۹ توسـط الکـس دورفیـاک و الیزابت گرانسـی انجـام شـد نشـان داد صنایـع بـا تکنولـوژی بـالا اگر در شـرایط سـخت فعالیتشـان را شــروع کننــد موفقیــت بهتــری دارنــد. درحقیقــت، طبــق گفتــه دانشــگاه کمبریـج، شـرکت‌های بـا تکنولـوژی بـالا کـه در بحـران اقتصـادی دهـه ۱۹۹۰ شــروع بــه فعالیــت کردنــد حضــور پایدارتــر و موفق‌تــری نســبت بــه بقیــه شرکت‌ها دارند که در شرایط خوب اقتصادی شروع به فعالیت کردند.

کارآفرین‌‌ها و مالکان باید بدانند که زنده ماندن آن‌ها به برنامه تحول و تغییر آن‌ها بستگی دارد. در حقیقت نقطه آسایش در فعالیت شرکت‌ها وجود ندارد. زیرا زمانی نخواهد گذشت که شرکت‌های جدیدی پیدا خواهند شد که جای شما را در بازار بگیرند. به یاد داشته باشید کارآفرینان همیشه به طرز شگفت‌آوری در شرایط سخت اقتصادی رشد می‌کنند. 

نام کتاب: ثبات افیون کسب و کارها

نویسنده: روپرت مرسون
شورای سیاست‌گذاری: مصطفی درویشی، بهراد مهرجو
مترجم: عباس توکلی
ویراستار: محسن آزرم
طراحی و گرافیک: آتلیه آینده‌نگر، رضا دولت‌زاده

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *