بررسی رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری در مدل کسب‌وکار

پرسشنامه سازمانی بررسی رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری در مدل کسب‌وکار

به اطلاع واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس می‌رساند؛ پرسشنامه‌ای سازمانی تحت عنوان «بررسی رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری در مدل کسب‌وکار»، با هدف بررسی واحدهای فناور تدوین شده است. با توجه به اینکه مخاطب پرسشنامه مذکور مدیران و معاونین کسب‌وکارها هستند، از مدیران واحدهای فناور مستقر در پارک مدرس تقاضا می‌شود فرم مذکور را تکمیل کنند. افراد می‌توانند برای دسترسی به پرسشنامه مذکور به پیوند زیر مراجعه کنند.