چاپ کتابچه پارک علم و فناوری مدرس برای ارائه در نمایشگاه‌ها

چاپ کتابچه پارک علم و فناوری مدرس برای ارائه در نمایشگاه‌ها

اطلاعیه فوری

پارک علم و فناوری مدرس در نظر دارد اطلاعات واحدهای فناور را در قالب کتابچه پارک برای ارائه در نمایشگاه‌ها به چاپ رساند.
از این رو برای محتوای  متن فارسی کتابچه از اطلاعات قرار گرفته در قسمت واحدهای مستقر سایت استفاده خواهد شد.
از واحدهای مستقر تقاضا می‌شود حداکثر تا تاریخ ۱۵ آذر ماه نسبت به
۱- ارسال ترجمه انگلیسی فرم اطلاعات سایت
۲- تکمیل و به روزرسانی اطلاعات فارسی
از طریق فرم زیر اقدام فرمایند.
در صورت عدم دریافت اطلاعات، محتوای قرار گرفته در سایت مورد تایید واحد فناور تلقی خواهد شد.

از آنجا که پس از چاپ کاغذی کتابچه ویرایش محتوای آن امکان‌پذیر نیست. خواهشمند است نهایت همکاری با پارک صورت پذیرد.

موارد زیر به زبان فارسی و انگلیسی بسیار ضروری است:
۱- عکس محصول
۲- عکس فناور
۳- لوگو
۴- نام ایده یا محصول
۵- دو پاراگراف در رابطه با ایده یا محصول
۶- وب سایت
برای ارسال اطلاعات از طریق لینک فرم وب سایت واحدها اقدام فرمایید.