سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری

بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند ط تبصـره 9 قانون بودجه سال 97، شرکت‌هاي سودده، بانک‎ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل40% از هزینه امور پژوهشی خود را به حساب خاصی نزد خزانه‌داري کل کشور واریز نمایند تا در قالب مواردي که آیین‌نامه مذکور مشخص کرده است، از طریق دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوري هزینه شود.

به همین منظور سامانه‌اي تحت عنوان «ساتع» راه‌اندازي و از تمامی شـرکت‌ها و مؤسـسات فوق خواسـته شده است که اولویت‌هاي پژوهشی خود را در آن ثبت نمایند. بدین‌ترتیب، تاکنون 491 اولویت پژوهشی از 44 شرکت به شرح فایل پیوست در سامانه بارگذاري شده است.

با توجه به این‌که سامانه یاد شده فرصت مناسبی برای واحدهای فناور مستقر در پارک است، خواهشـمند اسـت در اسـرع وقت به سامانه مراجعه و با انتخاب اولویت مورد نظر خود از بین اولویت‌هـاي ثبت شـده، پیشـنهاده مربوطه را از طریق سامـانه به شـرکت‌هـا ارسال فرمایید تا پس از طی مراحل قانونی، قرارداد نهایی بین دانشگاه/مرکز و شرکت منعقد گردد.