پاسخگویی به کارشناسان پارک در تاریخ 12 تیرماه 98

پاسخگویی به کارشناسان پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 12 تیرماه 98

واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس؛
عطف به درخواست سازمان برنامه و بودجه ریاست جمهوری نظر به ضرورت احصاء عملکرد فعالیت‌ها بر اساس ماده 35 قانون برنامه و بودجه و نظر به فوریت و اهمیت موضوع، خواهشمند است پس از مطالعه فایل زیر، آمادگی پاسخ‌گویی به کارشناسان پارک در روز چهارشنبه مورخ 98/04/12 را داشته باشید.