یارانه تجاری‌سازی فناوری

یارانه تجاری‌سازی فناوری

باتوجه به برگزاری نمایشـگاه هفته پژوهش و فنـاوري در تاریـخ 3 الی 6 دي ماه سال جـاري، دفتر سـیاستگـذاري و برنـامه‌ریزي امور فناوري در نظر دارد از فروش طرح‌هـا و محصول‌هاي فناورانه و سـرمایه‌گـذاري در این حوزه در قالب یارانه تجاري‌سازي فناوري حمـایت کنـد. به همین منظور از بین طرح‌ها و محصولات فناورانه و نوآورانه که در ایام نمایشـگاه هفته پژوهش و فنـاوري قرارداد فروش و یا سـرمایه‌گـذاري آن‌ها به‌صورت رسـمی منعقـد شـده و براسـاس شـاخص‌هاي مربوطه به‌عنوان قرارداد برتر انتخاب شونـد، درصـدي از قرارداد منعقـده تا سقف 2500 میلیون ریال حمایت خواهد شد.

لـذا بدینوسـیله از واحدهایی که داراي طرح‌هـا و محصول‌هـاي فنـاورانه با قابلیت بالاي فروش و یا جـذب سـرمایه‌گـذار بوده و متقاضـی استفاده از حمایت اشاره شده هستند، دعوت می‌شود تا نامه اعلام آمادگی خود به همراه مستندات لازم را شامل: معرفی فناور، خلاصه مشـخصات طرح یا محصول فناورانه، مشتریان و سرمایه‌گذاران (درصـورت وجود)، حـداکثر تـا تاریـخ  17/09/97 با عنوان «یارانه تجاری‌سازی فناوری» به ایمیل info@mstpark.com ارسال فرمایند. لازم به توضـیح است، اطلاعات طرح‌ها و محصول‌هاي متقاضـی یـارانه تجاري‌سازي فناوري باید حتما در سامانه ایران تک هاب برای بررسـی میزان آمـادگی فناوري (TRL) ثبت شـده و در نمایشـگاه مـذکور جهت نمـایش و انجـام مراحل بعـدي، حضور یابنـد. می‌توانید شـیوه‌نامه تخصـیص یارانه تجاري‌سازي فناوري را از لینک زیر دریافت کرده و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  82233470 تماس حاصل فرمایید.