برگزاری صد و پانزدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

صد و پانزدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در این جلسه رئیس و مدیران پارک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

این نشست در ساعت 8:30 تا 10:30 یک‌شنبه 26 مرداد سال جاری در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.

ساعت 10- 99/05/26