اولین جلسه کمیسیون دائمی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

اولین جلسه کمیسیون دائمی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با حضور آقای دکتر کشمیری، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، دکتر ابراهیمی، رئیس پارک علم و فنا‌وری دانشگاه تربیت مدرس و جمعی از اعضای کمیسیون در ساعت ۱۲ روز سه‌شنبه مورخ 20 خردادماه 99 در اتاق شورای دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

99/03/20