برگزاری جلسه سی و هشتم شورای فناوری پارک

برگزاری جلسه سی و هشتم شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

جلسه سی و هشتم شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس به صورت تلفیقی حضوری و مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این نشست رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس، دکتر محمدتقی احمدی، رئیس پارک، دکتر مسعود ابراهیمی و سایر اعضای شورای فناوری پارک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

این نشست به‌صورت تلفیقی حضوری و مجازی در ساعت ۱۶ تا ۱۸ شنبه 6 شهریور سال جاری در سالن جلسات ساختمان جوانه برگزار شد.

17:۰۰ – ۰۰/۰6/06