همکاری پارک علم و فناوری با دفتر پژوهش‌های کاربردی دانشگاه تربیت مدرس

همکاری پارک علم و فناوری با دفتر پژوهش‌های کاربردی دانشگاه تربیت مدرس

به منظور بررسی ظرفیت همکاری پارک علم و فناوری با دفتر پژوهش‌های کاربردی دانشگاه، دو نشست متوالی در تاریخ های 10 و 17 دی ماه 1397  با حضور ریاست پارک، مدیر طرح و برنامه پارک و مدیر دفتر پژوهش‌های کاربردی دانشگاه در دفتر مذکور صورت گرفت.

توافقات صورت گرفته در این نشست‌ها برای گسترش فعالیت‌های پژوهشی و تشویق اعضای هیات علمی به تعامل بیشتر با صنعت و نهادهای دولتی به شرح زیر است:

     • ساده سازی امور به ویژه در حوزه فرآیندهای اداری، عقد قراردادها و بیمه.
     • تسریع فرآیندها به ویژه در حوزه مالی و ایجاد مشوق‌های مالی برای کارکنان از افزایش منافع سازمانی کسب شده.
     • شبکه‌سازی در دانشگاه بین اعضای هیات علمی، بازاریابان پژوهشی و انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه و شبکه سازی در پارک بین ذینفعان موجود (واحدهای فناور، پارک‌های علم و فناوری، نهادهای متولی نوآوری و فناوری، صنعت و دانشگاه).
     • ایجاد مشوق‌هایی برای اساتید مشارکت‌کننده برای ارتباط با صنعت حتی در مراحل ابتدایی انجام کار به منظور تغییر فضای موجود.
     • اطلاع‌رسانی سیستمی فرصت‌های پژوهشی و فناوری مانند سامانه ARTO

همچنین در راستای تعاملات پژوهشی پارک علم و فناوری و دفتر پژوهش‌های کاربردی دانشگاه مقرر شد:

     • نام پارک به لیست اطلاع رسانی‌های دفتر پژوهش‌های کاربردی اضافه شود تا از این طریق فرصت‌های پژوهشی به ویژه پروژه‌های تامین اعتبار شده دفتر مذکور از طریق پارک به شرکت‌های دانش بنیان مرتبط اطلاع رسانی شود.
     • کمیته تجاری‌سازی دفتر پژوهش‌های کاربردی با حضور نماینده پارک به صورت مشترک به بررسی پروژه‌ها پرداخته و پروژه‌های قابل تجاری‌سازی را برای طی فرآیند پذیرش به پارک معرفی کند.

     • فضایی از سامانه ARTO (سامانه اطلاع رسانی طرح‌ها و فرصت‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس) به منظور معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، فناوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری و جلب همکاری‌های مالی و منابع انسانی مورد نیاز واحدهای فناور پارک اختصاص یابد.
     • سامانه ARTO در لیست پیوندهای مفید وب سایت پارک قرار گیرد.
     • پیشنهاد ثبت نام در سامانه ARTO به واحدهای فناورمستقر در پارک به منظور دریافت فراخوان‌های فرصت‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس ارائه شود.