جلسه 1 هیأت رئیسه پارک مدرس برگزار شد

اولین جلسه هیأت رئیسه پارک علم و فناوری مدرس در تاریخ 97/07/01 با حضور آقایان: دکتر ابراهیمی، دکتر یداللهی، دکتر حسن زاده، دکتر سجودی، مهندس حسین زاده صلواتی، مهندس زهرایی و خانم ها دکتر محمدی و مهندس قسمتی برگزار شد. در این جلسه اعضای هیئت رئیسه ضمن تبیین سیاست های کلی پارک به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص بهبود وضعیت کنونی پارک پرداختند. در خاتمه جلسه نیز حکم آقای دکتر مهدی سجودی به عنوان سرپرست مرکز رشد، خانم دکتر پرستو محمدی به عنوان سرپرست دفتر طرح و برنامه، آقای مهندس محمد حسین زاده به عنوان سرپرست موسسات پارکی، آقای محمد  طاهری به عنوان سرپرست دفتر فنی و خانم مهندس سیمین قسمتی به عنوان رئیس دفتر ریاست، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل و IT توسط سرپرست پارک اهدا شد.
97/07/01