پیاده سازی طرح تکریم ارباب رجوع پارک

پیاده سازی طرح تکریم ارباب رجوع پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در انجام بهبودهای مستمر سازمانی و ارتقای سطح عملکرد پارک، طرح تکریم ارباب رجوع را پیاده سازی کرده است.

اعتقاد راسخ پارک این است که طرح تکریم ارباب رجوع زمینه مناسبی برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات شرکت‌های مستقر فراهم کرده وچنین امری منجر به شناخت نقاط قوت و ضعف پارک شده و ضمن کسب اطلاعات کافی در این خصوص، می‌توان اقدام به رفع مشکلات موجود کرد.

با توجه به نصب صندوق انتقادات و پیشنهادات در فضاهای کاری این پارک، از تمامی کارکنان شرکت‌های مستقر تقاضا می‌شود تا با تکمیل پرسشنامه های تعبیه شده در صندوق انتقادات و پیشنهادات و ارائه نقطه نظرات خود در خصوص بهبود سطح خدمت رسانی، پارک را در ارتقای سطح اثربخشی خدمات مساعدت کنند.

ساعت 10:00 – 99/10/30