برگزاری نخستین همایش فناوری‌های نوین زیستی

انعکاس خبر برگزاری همایش فناوری‌های نوین زیستی در خبرگزاری علم و فناوری

برگزاری نخستین همایش فناوری‌های نوین زیستی، در دانشگاه تربیت مدرس، در خبرگزاری علم و فناوری، مورد انعکاس قرار گرفت.