غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در نمایشگاه الکامپ 1402

حضور پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس به همراه ۱۴ واحد‌ فناور و موسسات مستقر در پارک، در نمایشگاه الکامپ 1402