پوشش خبری برنامه درشهر از آیین افتتاحیه مرکز نوآوری و کسب و کار جوانه و رونمایی از ناحیه نوآوری مدرس