بورس پژوهشی شرکت ملی نفت ایران

بورس پژوهشی شرکت ملی نفت ایران در حوزه‌های فناوری‌های نوین و مرتبط با صنعت نفت و گاز

شركت ملي نفت ايران، ضمن حمايت از دانشجويان دكتري منتخب، بورس پژوهشی، سطح تحقیقات علمی و پژوهش‌های جاری در حوزه‌های فناوری‌های نوین و مرتبط با صنعت نفت و گاز، ارائه می‌دهد.