جلسه رئیس پارک با واحدهای مستقر در ساختمان گردآفرید

جلسه رئیس پارک با واحدهای مستقر در ساختمان گردآفرید