کارگاه آموزشی تهیه کرم‌های دارویی

کارگاه آموزشی تهیه کرم‌های دارویی بر پایه مواد زیست‌فعال

دانشکده‌ی علوم فناوری‌های بین رشته ای با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس کارگاه آموزشی تهیه کرم‌های دارویی بر پایه مواد زیست‌فعال با تدریس خانم دکتر واعظی را برگزار می‌کند.

زمان برگزاری: روز یک‌شنبه مورخ 19 آذرماه 1402
ساعت برگزاری: 10 تا 15
محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان جوانه، طبقه دوم