دبیرخانه سیاستگذاری توسعه و ترویج مالکیت فکری کشور

پارک علم و فناوری البرز به عنوان دبیرخانه سیاستگذاری توسعه و ترویج مالکیت فکری کشور

از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری البرز به عنوان دبیرخانه سیاستگذاری توسعه و ترویج مالکیت فکری کشور انتخاب شد.
نقش آفرینی موثر به منظور اجرای مطلوب سیاستهای مرتبط با مالکیت فکری در پارکها و سایر مراکز فناوری و نوآوری با بهره مندی از ظرفیت تمامی بازیگران و نقش آفرینان مؤثر در زیست یوم فناوری و نوآوری با هدف تسهیل بهره برداری اقتصادی از دانش و کمک به صیانت پذیری دانش و فناوری و اهتمام ویژه در تقویت، ترویج توانمندسازی شبکه سازی و توسعه تعاملات مالکیت فکری هم در سطح، قوانین سازمان‌ها و بازیگران و هم در سطح کارکردها، از اهم انتظارات اینجانب می باشد.