برگزاری جلسه با اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی

برگزاری جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور

جلسه‌ای بین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و و اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این جلسه مسئول توسعه ساختار و روابط پارک تربیت‌مدرس، سروناز پاشازاده با عبدالله متولی، مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل همگانی و مدیران اتحادیه، به تبادل نظر و بحث و گفتگو درباره ناحیه نوآوری پرداختند.

در این جلسه که در روز شنبه 12 تیر سال جاری برگزار شد، در ابتدا پاشازاده به معرفی ناحیه نوآوری مدرس و مزایای بهره‌مندی از آن پرداخت و از اتحادیه حمل و نقل همگانی به عنوان یکی از بازیگران مهم ناحیه نوآوری نام برد و از تعاملات بیشتر هدفمند به عنوان یکی از ابزارهای سودمند شبکه‌سازی و تبدیل شدن آن سازمان به عنوان یک عضو موثر در ناحیه، نام برد.

پس از آن عبدالله متولی، از ظرفیت‌های ایجاد شده و اثرگذاری ناحیه نوآوری در منطقه، ابراز خرسندی کردند و سپس به معرفی اتحادیه، سامانه سیمفا(سامانه یکپارچه معاینه فنی در کشور) و سمیع (سامانه عوارض خودرو) و همچنین پتانسیل‌های موجود در آنها برای همکاری با ناحیه نوآوری پرداختند.

در خاتمه طرفین در خصوص نحوه مشارکت و همکاری در ناحیه نوآوری مانند پروژه های فناورانه در زمینه های ارتقای سطح معاینه فنی، قطعات خودرو، خدمات رفاهی رانندگان، پرداخت الکترونیک، توسعه سامانه‌ها، پروژه‌های فناورانه مشترک، راه‌اندازی ساختارهای نوآوری مشترک مانند مراکز نوآوری و شتابدهنده، برگزاری دوره و رویداد مشترک، استفاده از پتانسیل‌های عناصر ناحیه نوآوری، شرکت‌های فناور و ایده‌های اثرگذار و تبادل تجربیات توافق کردند.