برگزاری مراسم بازدید از ساختمان رویش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

مراسم بازدید از ساختمان رویش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس توسط رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس دکتر احمدی برگزار شد.

در این مراسم رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس، دکتر محمدتقی احمدی، معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه، دکتر مهدی موسوی کوهپر رئیس پارک، دکتر مسعود ابراهیمی و هیأت همراهشان حضور داشتند.

این رویداد در ساعت 15:30 تا 16:30 روز شنبه 6 دی سال جاری در ساختمان رویش برگزار شد.

ساعت 17:00 – 99/10/06