بازدید و جلسه با مؤسسات مستقر در ساختمان رویش

دکتر محمدتقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس با همراهی دکتر مسعود ابراهیمی، رئیس پارک از ساختمان رویش بازدید و با مؤسسات مستقر جلسه‌ای برگزار کردند.

به گزارش روابط‌عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این بازدید دکتر محمدتقی احمدی، رئیس دانشگاه، دکتر مسعود ابراهیمی، رئیس پارک تربیت‌مدرس، دکتر موسوی کوهپر، معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی دانشگاه، دکتر واعظ ترشیزی، رئیس دانشکده کشاورزی و جمعی از همراهان به بحث و تبادل‌نظر با شرکت‌های مستقر پرداختند.

این بازدید در روز شنبه 1 خرداد سال جاری در ساختمان رویش برگزار شد.