فراخوان حضور در غرفه پارک علم و فناوری مدرس فن بازار دائمی سیتی سنتر اصفهان

بدینوسیله از واحدهای محترم مستقر در پارک علم و فناوری مدرس تقاضا میشود آمادگی خود را جهت ارائه محصولات به نمایشگاه دائمی سیتی سنتر اصفهان اعلام نمایند.