تصویب‌نامه

تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا

به اطلاع واحدهای فناور می‌رساند که آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور درخصوص نحوه هزینه کرد منابع مالی پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (مندرج در پیوست ( 3) قانون فوق)، به تصویب رسیده است.

به‌منظور مشاهده آیین‌نامه به فایل تصویب‌نامه مراجعه فرمایید.