خبرنامه آموزش عالی

خبرنامه آموزش عالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور معرفی، تشریح و تبیین دقیق‌تر و مطلوب‌تر دستاوردهای آموش عالی کشور، «خبرنامه آموزش عالی» را به صورت الکترونیک در اداره کل روابط عمومی وزارت علوم تهیه و تدوین کرده است.

به منظور مطالعه و ارائه نظرات و پیشنهادات خود، به فایل خبرنامه مراجعه کرده و آن را دریافت کنید.