برگزاری کارگاه پیشرفتهای اخیر در ریاضیات مالی و بیمه

برگزاری کارگاه پیشرفت‌های اخیر در ریاضیات مالی و بیمه

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان قصد دارد با هدف ایجاد تعامل هرچه بیشتر بین اساتید و محقق‌ها و دانشجویان، کارگاه «پیشرفت‌های اخیر در ریاضیات مالی و بیمه» را برگزار کند.

تاریخ برگزاری: 10 تا 11 بهمن‌ماه 97
آدرس:دانشگاه شهید مدنی آذربایجان