جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی

اولین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی

بخش دانشجویی جشنواره کشوری شهید مطهری، به‌منظور شناسایی، تقدیر و حمایت از ایده‌های نوآورانه آموزشی دانشجویان، و همچنین ایجاد فضای شور‌ و‌ نشاط و رقابت سالم در جهت افزایش مشارکت دانشجویان در حیطه توسعه و نوآوری آموزشی، اولین دوره این جشنواره تحت عنوان «جشنواره دانشجویی ایده‌هاي نوآورانه آموزشی» را همزمان با بیستمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره کشوري شهید مطهري برگزار می‌کند.
سرفصل‌های جشنواره
برنامه ریزی درسی
یادگیری و یاددهی
ارزشیابی آموزشی
مشاوره و حمایت دانشجویی
آموزش مجازی
مدیریت و رهبری آموزشی
سایر موضوعات مرتبط با آموزش علوم پزشکی

زمان برگزاری: 11 تا 13 اردیبهشت ماه 1398