چهارمین خبرنامه آموزش عالی وزارت علوم

چهارمین خبرنامه آموزش عالی وزارت علوم

به‌منظور معرفی، تشریح و تبیین دقیق‌تر و مطلوب‌تر دستاوردهای آموزش عالی کشور خبرنامه آموزش عالی در اداره کل روابط عمومی وزارت علوم تهیه و تدوین شده است. فایل الکترونیکی در قسمت «خبرنامه آموزش عالی» قابل مشاهده است.