سخنرانی در خصوص ایده های نو

سخنرانی درخصوص ایده های نو، فرصتهای جدید و تجارتهای نوین

قابل توجه واحدهای محترم فناور مستقر در پارک علم و فناوری مدرس
جلسه سخنرانی با موضوع ایده های نو، فرصتهای جدید، تجارتهای نوین بر پایه استفاده از پلیمرهای مهندسی با حضور مهندس Jorg Ahen مدیر عامل شرکت Convena تولید کننده پلیمرهای مهندسی و بزرگترین تولید کننده فلوروپلیمرها در اروپا روز شنبه 95/05/23 ساعت 15 در محل مرکز رشد پارک علم و فناوری مدرس برگزار میگردد.
واحدهای متقاضی شرکت در جلسه سخنرانی مذکور حداکثر تا تاریخ 95/05/20 آمادگی خود را جهت شرکت به روابط عمومی پارک اعلام نمایند.